جستجو

رفتارهای نادرست خانوداه در برخورد با اعضای خانواده چیست؟

زندگی کردن با یک معتاد باعث می شود تا اعضای خانواده به ناچار نقش ها و وظایف غیر معمولی بر عهده بگیرند و از جایگاه و وظایف اصلی خود غافل شوند

ادامه

زندگی کردن با یک معتاد باعث می شود تا اعضای خانواده به ناچار نقش ها و وظایف غیر معمولی بر عهده بگیرند و از جایگاه و وظایف اصلی خود غافل شوند. آنها مجبور به تغییر دادن نقش و اولویت های اصلی خود می شوند تا بتوانند در برابر آسيب ها و اثرات ويرانگر بیماری اعتياد بقای خانواده خود را تضمین کنند. در ادامه مطالب به طور خلاصه و گزینشی، در مورد رفتارهای مخرب و نادرست خانواده می پردازیم. 1-نقش های مخرب  خانواده 2، -نقش های حفاظتی خانواده، 3-ویژگی های شخصیتی ناسالم

زندگی کردن با یک معتاد باعث می شود تا اعضای خانواده به ناچار نقش ها و وظایف غیر معمولی بر عهده بگیرند و از جایگاه و وظایف اصلی خود غافل شوند. آنها مجبور به تغییر دادن نقش و اولویت های اصلی خود می شوند تا بتوانند در برابر آسيب ها و اثرات ويرانگر بیماری اعتياد بقای خانواده خود را تضمین کنند. در ادامه مطالب به طور خلاصه و گزینشی، در مورد رفتارهای مخرب و نادرست خانواده می پردازیم. 1-نقش های مخرب خانواده 2، -نقش های حفاظتی خانواده، 3-ویژگی های شخصیتی ناسالم

نقش های مخرب خانواده :زمانی که یک معتاد در خانواده وجود دارد، به علت تاثيرات بيماری اعتياد و رفتارهای مخرب فرد معتاد، قواعد و مقرراتی که برای حفظ امنيت و زندگی عادی خانواده وجود دارند مختل می شوند. به این ترتیب تک تک اعضا هویت اصلی و آزادی عمل خود را از دست می دهند و دیگر نمی توانند آن طور که دوست دارند زندگی کنند. به این خاطر که باید مقداری از وقت و انرژی خود را برای سر و سامان دادن کارها و برطرف ساختن مسائل و مشکلاتی که عضو معتاد خانواده به وجود می آورد صرف کنند. در اين ميان تغییراتی که در نقش ها و قواعد حاکم برخانواده بر اثر وجود یک معتاد به وجود می آید،  خواه ناخواه باعث بروز  بی ثباتی، بی نظمی، بدگمانی و ساير موارد غير قابل پيش بينی از اين دست می شود.

نقش های مخرب خانواده :زمانی که یک معتاد در خانواده وجود دارد، به علت تاثيرات بيماری اعتياد و رفتارهای مخرب فرد معتاد، قواعد و مقرراتی که برای حفظ امنيت و زندگی عادی خانواده وجود دارند مختل می شوند. به این ترتیب تک تک اعضا هویت اصلی و آزادی عمل خود را از دست می دهند و دیگر نمی توانند آن طور که دوست دارند زندگی کنند. به این خاطر که باید مقداری از وقت و انرژی خود را برای سر و سامان دادن کارها و برطرف ساختن مسائل و مشکلاتی که عضو معتاد خانواده به وجود می آورد صرف کنند. در اين ميان تغییراتی که در نقش ها و قواعد حاکم برخانواده بر اثر وجود یک معتاد به وجود می آید،  خواه ناخواه باعث بروز  بی ثباتی، بی نظمی، بدگمانی و ساير موارد غير قابل پيش بينی از اين دست می شود.

مثلاً ممكن است که فرد معتاد به دليل ناتوانی و بيكاری مجبور به زندگی کردن در کنار والدین به همراه همسر و فرزندانش بوده و  آنها را وادار به تامین مخارج زندگی خود نماید. در اين جا والدين او به جای اينكه به امورات ديگری نظير پرداختن به بقيه فرزندانشان مشغول باشند می بايست دائم در حال رسيدن به زندگی عضو معتاد خانواده بوده و از ديگر فرزندان خود غافل شوند. فرزندان ديگر نيز به همين دليل كمتر مورد توجه قرار گرفته و دچار انواع آشفتگی های روحی و روانی می شوند.

مثلاً ممكن است که فرد معتاد به دليل ناتوانی و بيكاری مجبور به زندگی کردن در کنار والدین به همراه همسر و فرزندانش بوده و آنها را وادار به تامین مخارج زندگی خود نماید. در اين جا والدين او به جای اينكه به امورات ديگری نظير پرداختن به بقيه فرزندانشان مشغول باشند می بايست دائم در حال رسيدن به زندگی عضو معتاد خانواده بوده و از ديگر فرزندان خود غافل شوند. فرزندان ديگر نيز به همين دليل كمتر مورد توجه قرار گرفته و دچار انواع آشفتگی های روحی و روانی می شوند.

به علت برهم خوردن نظم طبیعی و تعادل خانواده، هر یک از اعضای آن نقشی را بر عهده می گیرند که با نقش معمول آنها تفاوت دارد. برای مثال، اگر پدر خانواده الکلی باشد در آن صورت مادر که به طور معمول وظیفه اش خانه داری و تربیت فرزندان است، مجبور می شود که نقش نان آور خانه را بر عهده بگیرد. فردی که به مشروبات الکلی معتاد است سر انجام رفتاری همانند رفتار یک کودک درد سر آفرین و سرکش را در پیش می گیرد. در این میان فرزندان خانواده نیز نقشی متفاوت از آنچه که باید داشته باشند بر عهده می گیرند تا به مادر خود که تلاش می کند چرخ زندگی را بگرداند و از فروپاشی خانواده جلوگیری کند کمک کنند. معمولاً یکی از فرزندان به فرزند قهرمان در زمینه تحصیل یا كار تبدیل می شود و در خارج از محیط خانه به موفقیت های زیادی دست پیدا می کند.

به علت برهم خوردن نظم طبیعی و تعادل خانواده، هر یک از اعضای آن نقشی را بر عهده می گیرند که با نقش معمول آنها تفاوت دارد. برای مثال، اگر پدر خانواده الکلی باشد در آن صورت مادر که به طور معمول وظیفه اش خانه داری و تربیت فرزندان است، مجبور می شود که نقش نان آور خانه را بر عهده بگیرد. فردی که به مشروبات الکلی معتاد است سر انجام رفتاری همانند رفتار یک کودک درد سر آفرین و سرکش را در پیش می گیرد. در این میان فرزندان خانواده نیز نقشی متفاوت از آنچه که باید داشته باشند بر عهده می گیرند تا به مادر خود که تلاش می کند چرخ زندگی را بگرداند و از فروپاشی خانواده جلوگیری کند کمک کنند. معمولاً یکی از فرزندان به فرزند قهرمان در زمینه تحصیل یا كار تبدیل می شود و در خارج از محیط خانه به موفقیت های زیادی دست پیدا می کند.

فرزند دیگر که معمولاً کوچکتر از دیگران است نقش دلقك خانه را بر عهده می گیرد و با کارها، مسخره بازی ها و شيطنت های خود سعی می کند تا از تنش و درگیری در خانه پیشگیری کند. اجبار هریک از اعضای خانواده برای ایفای نقشی متفاوت از نقش معمول خود باعث می شود تا آنها وظیفه اصلی خود را به دست فراموشی بسپارند. برای مثال، فرزندان خانواده به جای اینکه افرادی طبیعی و عادی باشند به علت مختل شدن زندگی عادی خانواده به افرادی با رفتار ساختگی و غیر معمول تبدیل می شوند. رابطه میان زن و شوهر که باید با حمایت از یکدیگر همراه باشد به رابطه ای خصمانه و آزار دهنده تبدیل می شود.

فرزند دیگر که معمولاً کوچکتر از دیگران است نقش دلقك خانه را بر عهده می گیرد و با کارها، مسخره بازی ها و شيطنت های خود سعی می کند تا از تنش و درگیری در خانه پیشگیری کند. اجبار هریک از اعضای خانواده برای ایفای نقشی متفاوت از نقش معمول خود باعث می شود تا آنها وظیفه اصلی خود را به دست فراموشی بسپارند. برای مثال، فرزندان خانواده به جای اینکه افرادی طبیعی و عادی باشند به علت مختل شدن زندگی عادی خانواده به افرادی با رفتار ساختگی و غیر معمول تبدیل می شوند. رابطه میان زن و شوهر که باید با حمایت از یکدیگر همراه باشد به رابطه ای خصمانه و آزار دهنده تبدیل می شود.

ازاجتماع فاصله بگیرند و تلاش کنند تا اعتیاد عضو خانواده را از دیگران مخفی نگه دارند. برای این که دیگران متوجه نشوند که یکی از اعضای خانواده معتاد است قواعد خاصی در خانواده ایجاد می شود تا هیچ یک از اعضای خانواده درباره وجود اعتياد در خانه چیزی به ديگران نگویند. آنها به ديگران اعتماد نمی کنند و راز زندگی خود را با هیچ کس درمیان نمی گذارند. آنها همه تلاش خود برای حفظ  ظاهر را بعمل می آورند و تصویری از خانواده خود برای دیگران به نمایش می گذارند که با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد.

ازاجتماع فاصله بگیرند و تلاش کنند تا اعتیاد عضو خانواده را از دیگران مخفی نگه دارند. برای این که دیگران متوجه نشوند که یکی از اعضای خانواده معتاد است قواعد خاصی در خانواده ایجاد می شود تا هیچ یک از اعضای خانواده درباره وجود اعتياد در خانه چیزی به ديگران نگویند. آنها به ديگران اعتماد نمی کنند و راز زندگی خود را با هیچ کس درمیان نمی گذارند. آنها همه تلاش خود برای حفظ  ظاهر را بعمل می آورند و تصویری از خانواده خود برای دیگران به نمایش می گذارند که با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد.

نقش های حفاظتی خانواده: اعضای خانواده فرد معتاد برای محافظت و جلوگيری از نابودی خانواده، به طور ناخود آگاه هریک نقش خاصی را بر عهده می گیرند تا از هم گسيخته شدن زندگی خانوادگیشان جلوگیری کرده و به حیات خود ادامه دهند. هر چند بر عهده گرفتن این نقش ها باعث می شود تا آنها بتوانند از تاثيرات  بيماری اعتياد بر زندگی شان در امان بوده و در مواقعی با رفتارهای فرد معتاد در محیط خانواده کنار بیایند، اما در بلند مدت ایفای نقشی که برخلاف ميل باطنی آنها است باعث می شود تا خوشبختی و شادمانی و شخصیت اصلی خودشان به دست فراموشی سپرده شود.1- حامی نادرست 2- قهرمان 3- بلاگردان 4- فرزند فراموش شده 5- عزيز دردانه

نقش های حفاظتی خانواده: اعضای خانواده فرد معتاد برای محافظت و جلوگيری از نابودی خانواده، به طور ناخود آگاه هریک نقش خاصی را بر عهده می گیرند تا از هم گسيخته شدن زندگی خانوادگیشان جلوگیری کرده و به حیات خود ادامه دهند. هر چند بر عهده گرفتن این نقش ها باعث می شود تا آنها بتوانند از تاثيرات  بيماری اعتياد بر زندگی شان در امان بوده و در مواقعی با رفتارهای فرد معتاد در محیط خانواده کنار بیایند، اما در بلند مدت ایفای نقشی که برخلاف ميل باطنی آنها است باعث می شود تا خوشبختی و شادمانی و شخصیت اصلی خودشان به دست فراموشی سپرده شود.1- حامی نادرست 2- قهرمان 3- بلاگردان 4- فرزند فراموش شده 5- عزيز دردانه

در اینجا فقط به یک مورد از این نقش های حفاظتی مخرب می پردازیم.حامی نادرست: اين فرد معمولاً صمیمی ترین و نزدیک ترین عضو خانواده به فرد معتاد است. اين شخص ناخودآگاه کارهایی را انجام می دهد که در نتیجه آنها باعث می شود فرد معتاد بدون آنکه از نتيجه عمل ويرانگر خود درس عبرت بگيرد به مصرف مواد مخدر ادامه دهد .برای مثال یک حمایت کننده نادرست ممکن است روی کارهای ناخوشایندی که فرد معتاد انجام می دهد سرپوش بگذارند یا برای اینکه برای فرد معتاد مشکلی به وجود نیاید به توجیه کارهای او پرداخته و یا حتی مسئولیت اشتباهاتی که فرد معتاد مرتکب شده است را بر عهده بگیرد.

در اینجا فقط به یک مورد از این نقش های حفاظتی مخرب می پردازیم.حامی نادرست: اين فرد معمولاً صمیمی ترین و نزدیک ترین عضو خانواده به فرد معتاد است. اين شخص ناخودآگاه کارهایی را انجام می دهد که در نتیجه آنها باعث می شود فرد معتاد بدون آنکه از نتيجه عمل ويرانگر خود درس عبرت بگيرد به مصرف مواد مخدر ادامه دهد .برای مثال یک حمایت کننده نادرست ممکن است روی کارهای ناخوشایندی که فرد معتاد انجام می دهد سرپوش بگذارند یا برای اینکه برای فرد معتاد مشکلی به وجود نیاید به توجیه کارهای او پرداخته و یا حتی مسئولیت اشتباهاتی که فرد معتاد مرتکب شده است را بر عهده بگیرد.

افرادی که به طور ناسالم از معتاد حمایت می کنند، از این جهت به این گونه فداکاری ها دست می زنند که از آسیب رسیدن به خانواده جلوگیری شده و از بروز عواقب و پی آمدهای اعتياد عزيزشان پیشگیری كنند. به همین علت است كه آنها به ناچار برای محافظت و نگهداری از خانواده، مشکلات و دردسرسازی های فرد مبتلا به اعتیاد را  روبراه كرده تا در برابر آسيب های اعتياد مصون بمانند. مثلاً اگر شوهر معتاد از کارکردن و تامین مخارج خانواده طفره برود، همسر يا پدر و مادر وی هزينه های جاری زندگی وی مثلا كرايه خانه، قبوض آب و برق و تلفن و… را پرداخت نموده تا از فروپاشی کانون خانواده جلوگیری کنند.

افرادی که به طور ناسالم از معتاد حمایت می کنند، از این جهت به این گونه فداکاری ها دست می زنند که از آسیب رسیدن به خانواده جلوگیری شده و از بروز عواقب و پی آمدهای اعتياد عزيزشان پیشگیری كنند. به همین علت است كه آنها به ناچار برای محافظت و نگهداری از خانواده، مشکلات و دردسرسازی های فرد مبتلا به اعتیاد را  روبراه كرده تا در برابر آسيب های اعتياد مصون بمانند. مثلاً اگر شوهر معتاد از کارکردن و تامین مخارج خانواده طفره برود، همسر يا پدر و مادر وی هزينه های جاری زندگی وی مثلا كرايه خانه، قبوض آب و برق و تلفن و… را پرداخت نموده تا از فروپاشی کانون خانواده جلوگیری کنند.

ویژگی های شخصیتی ناسالم: علاوه بر نقش های فوق كه به طور نا آگاهانه به اعضای خانواده برای ادامه زندگی و مقابله با آسيب ها و اثرات اعتياد كمك می كنند، نقش های ناسالم و ناخوشايند ديگری نيز وجود دارند که برای مقابله با آسيب های ناشی از اعتياد و حفاظت از خانواده در برابر اين آسيب ها، در بين اعضای خانواده معتادان رواج دارند: 1- آبرودار 2- دردسر ساز 3- دلقك 4- ناجی 5- تایید طلب 6- منكر

ویژگی های شخصیتی ناسالم: علاوه بر نقش های فوق كه به طور نا آگاهانه به اعضای خانواده برای ادامه زندگی و مقابله با آسيب ها و اثرات اعتياد كمك می كنند، نقش های ناسالم و ناخوشايند ديگری نيز وجود دارند که برای مقابله با آسيب های ناشی از اعتياد و حفاظت از خانواده در برابر اين آسيب ها، در بين اعضای خانواده معتادان رواج دارند: 1- آبرودار 2- دردسر ساز 3- دلقك 4- ناجی 5- تایید طلب 6- منكر

آبرودار: اين عضو برای آبرو و حيثيت خانواده در اجتماع اهميت فراوانی قائل است. برای او اینکه دیگران چگونه در مورد خانواده او قضاوت می کنند بسيار مهم بوده و از قضاوت ديگران در این مورد بسیار بیمناک است. اين عضو برای كاستن از ميزان سرافکندگی و شرمندگی خانواده به علت داشتن يك عضو معتاد، تلاش می كند تا در زندگی شخصی و كاری خود به موفقيت های چشمگيری دست پيدا كند. اين عضو در واقع فردی است كه می خواهد همه اجتماع و محيط پيرامون او باور كنند كه خانواده اش نه تنها هيچ مشكلی ندارد، بلكه بسيار موفق بوده و از احترام زيادی نيز برخورداراست.

ناجی: اين عضو كه معمولاً مادر خانواده آن را بر عهده می گیرد، فردی است که بيش از ديگران خود را در برابر اعتياد عضو معتاد مسئول می داند و به همين علت همواره تلاش می كند تا با کمک به فرد معتاد، اوضاع خانه را آرام کرده و از شدت نگرانی ها و آسيب هایی كه خانواده با آنها دست به گريبان است بکاهد. اين عضو به علت ناتوانی در تحمل مشكلات روانی ناشی از وجود فرد معتاد در خانواده سعی می كند تا نقش یک منجی را بازی کرده و  اوضاع را سر و سامان دهد؛ و به همین منظور، هر کاری که از دستش بر بیاید حتی به قیمت آسیب رساندن به جسم و روح  خود انجام می دهد. به عنوان مثال برای این که مشکلات مالی خانواده  را کاهش دهد، اقدام به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا می کند تا فشاری به سایر اعضای خانواده به خصوص فرزندان وارد نشود.

آبرودار: اين عضو برای آبرو و حيثيت خانواده در اجتماع اهميت فراوانی قائل است. برای او اینکه دیگران چگونه در مورد خانواده او قضاوت می کنند بسيار مهم بوده و از قضاوت ديگران در این مورد بسیار بیمناک است. اين عضو برای كاستن از ميزان سرافکندگی و شرمندگی خانواده به علت داشتن يك عضو معتاد، تلاش می كند تا در زندگی شخصی و كاری خود به موفقيت های چشمگيری دست پيدا كند. اين عضو در واقع فردی است كه می خواهد همه اجتماع و محيط پيرامون او باور كنند كه خانواده اش نه تنها هيچ مشكلی ندارد، بلكه بسيار موفق بوده و از احترام زيادی نيز برخورداراست.

ناجی: اين عضو كه معمولاً مادر خانواده آن را بر عهده می گیرد، فردی است که بيش از ديگران خود را در برابر اعتياد عضو معتاد مسئول می داند و به همين علت همواره تلاش می كند تا با کمک به فرد معتاد، اوضاع خانه را آرام کرده و از شدت نگرانی ها و آسيب هایی كه خانواده با آنها دست به گريبان است بکاهد. اين عضو به علت ناتوانی در تحمل مشكلات روانی ناشی از وجود فرد معتاد در خانواده سعی می كند تا نقش یک منجی را بازی کرده و اوضاع را سر و سامان دهد؛ و به همین منظور، هر کاری که از دستش بر بیاید حتی به قیمت آسیب رساندن به جسم و روح خود انجام می دهد. به عنوان مثال برای این که مشکلات مالی خانواده را کاهش دهد، اقدام به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا می کند تا فشاری به سایر اعضای خانواده به خصوص فرزندان وارد نشود.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست. و با دریافت اطلاعات درست و علمی از مشاورین آژانس توریست درمانی، در کمک به بیمار و خانواده نقش آفرینی کنید.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست. و با دریافت اطلاعات درست و علمی از مشاورین آژانس توریست درمانی، در کمک به بیمار و خانواده نقش آفرینی کنید.

سوالات متداول

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.